OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží prezentovaného v internetovém obchodu Archibox s prezentací na webové adrese www.archibox.cz

1.2

Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi souhlasí. Okamžikem uzavření kupní smlouvy se tyto OP stávají její nedílnou součástí.

1.3

Prodávající je současně provozovatelem internetového obchodu Archibox.

2. Smluvní strany

2.1 Prodávající

Prodávajícím je Svatoslav Pecka - Studio Aspekt, s místem podnikání Bezručova 51, 591 02 Žďár nad Sázavou. IČ: 18121551, DIČ: CZ5610030305, číslo účtu: 1622526319/0800 (dále jen „prodávající“) tel. číslo: 566 624 160, emailová adresa: obchod@archibox.cz

2.2 Kupující

Kupujícím je osoba (fyzická či právnická), která je jako kupující označena v objednávce zboží prezentované v internetovém obchodu Archibox a které byla objednávka kupujícím potvrzena. Kupující výslovně prohlašuje, že do objednávky vyplnil údaje identifikující jeho osobu (u fyzických osob: jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. místo doručení zboží, u právnických osob navíc: název firmy, IČ, DIČ) správně a pravdivě.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (pokud bude spadat na obojí, dále již jen „kupující“)

Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Předmět kupní smlouvy

3.1 Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

3.2 Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3.3 Předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované názvem, druhem, množstvím, rozměrem, cenou apod. v objednávce kupujícího závazně potvrzené prodávajícím.

4. Objednání zboží

4.1 Způsob podání objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy)

Objednat zboží (učinit návrh kupní smlouvy) může kupující prostřednictvím formuláře v internetovém obchodě Archibox, telefonicky, emailem či osobně po domluvě. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, vybrané osobní údaje, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná.

4.2 Okamžik uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

4.3 Změna kupní smlouvy

V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím (změna již uzavřené kupní smlouvy), je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

4.4 Zrušení objednávky (odvolání návrhu na uzavření kupní smlouvy)

Kupující může zrušit objednávku (odvolat návrh na uzavření kupní smlouvy) až do potvrzení objednávky prodávajícím.

5. Dodání zboží

5.1 Místo, doba a způsob dodání

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce (při osobním odběru je místem dodání místo podnikání prodávajícího).

Dobou dodání je sjednaná lhůta, na které se smluvní strany dohodly, pokud se strany nedohodly, je to lhůta uvedená u konkrétního zboží v internetovém obchodě Archibox (u položek skladem předpokládaná expedice do 2 dnů) s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. V těchto případech bude kupující prodávajícím o delší době dodání informován.

Dodání probíhá buď prostřednictvím České pošty pouze na území České republiky, nebo osobním odběrem v místě podnikání prodávajícího.

5.2 Doprava zboží

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Kupující je povinen zaplatit cenu dopravy v souladu s cenovými podmínkami (viz 6.2).

5.3 Doručení zboží

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

5.4 Prohlídka zboží

Kupující si při převzetí prohlídne zboží, v případě mechanického poškození při přepravě sepíše s předávající osobou záznam o poškození zásilky, aby tímto způsobem usnadnil reklamační proces (viz 8.4).

5.5 Výhrada vlastnického práva

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

6. Cena a platební podmínky

6.1 Kupní cena

Smluvní strany se dohodly na ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v internetovém obchodě Archibox, tato kupní cena již obsahuje DPH, ceny jsou platné v době uskutečnění objednávky.

6.2 Doprava

Podle zvoleného způsobu dodání bude ke kupní ceně připočten paušální poplatek:

a) prostřednictvím Česká pošta s. p. (doporučený balík):
60 Kč při platbě předem na bankovní účet
100 Kč při zaslání na dobírku.

b) prostřednictvím Česká pošta s. p. (obchodní balík):
100 Kč při platbě předem na bankovní účet
140 Kč při zaslání na dobírku.

c) osobní odběr v místě podnikání prodávajícího:
0 Kč.

6.3 Celková cena

Celkovou cenu zboží tvoří kupní cena a cena za dopravu. V případě objednávky přes internetový obchod bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

6.4 Platební podmínky

Celkovou cenu za dodávané zboží je povinen kupující zaplatit dle zvoleného způsobu dodání:

a) prostřednictvím Česká pošta s. p.: bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1622526319/0800 vedený u České spořitelny s variabilním symbolem obsahujícím číslo objednávky, nebo při převzetí zásilky při zaslání zboží na dobírku.

b) při osobním odběru bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1622526319/0800 vedený u České spořitelny s variabilním symbolem obsahujícím číslo objednávky, nebo platbou v místě podnikání prodávajícího.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Odstoupení kupujícího

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) v souladu s § 53, odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V souladu se zněním § 53 odst. 8 písm. c) nelze odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Odstoupit nelze rovněž v dalších případech zmíněných v § 53 odst. 8.

7.2 Postup při uplatnění odstoupení

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souvislosti s uplatněním vydání bezdůvodného obohacení podle § 457 občanského zákoníku. Prodávající má s ohledem na § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. Kupní cena za vrácené zboží (eventuálně ponížená podle předcházejících vět) bude kupujícímu spotřebiteli vrácena v souladu s § 53 odst. 10 občanského zákoníku do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

7.3 Doporučený postup pro spotřebitele

Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Vrácené zboží neposílejte na dobírku. Tímto způsobem vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tak doba vyřízení.

7.4 Odstoupení prodávajícího

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že má oprávněnou pochybnost o skutečně identitě kupujícího nebo, když není schopen doručit zboží v daném termínu.

8. Záruční a reklamační podmínky

8.1 Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Tím se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.2 Záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

8.3 Běh záruční doby

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

8.4 Vady způsobené přepravou

Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. Povinností kupujícího je sepsat protokol o poškození zásilky za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 pracovních dní prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.

8.5 Způsob uplatňování reklamace

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do místa podnikání prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol).

8.6 Vyřízení reklamace

V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.

9. Ochrana osobních údajů

9.1

Prodávající od kupujících požaduje pouze informace nutné k jejich identifikaci, ke komunikaci a  zaúčtování platby za zboží. Od FO – spotřebitele musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. U podnikatelů vyžadujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

9.2

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů výše uvedených pro podnikatelskou činnost prodávajícího, zejména pro marketingové, administrativní a evidenční účely, a to na dobu neurčitou. Tento souhlas platí do doby jeho písemného dovolání. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

10. Závěrečná ustanovení

10.1

Tyto OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

10.2 Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce. V případě doručování prodávajícímu se za doručovací adresu považuje místo podnikání prodávajícího či adresa elektronické pošty prodávajícího uvedená v čl. 2.1 těchto OP.

10.3

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

10.4

Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.